Category Matematika za 5. razred

 • Skupovi

  46 Lekcija in

  Skup i elementi skupa – Venov dijagram – Podskup skupa – Jednakost skupova – Broj elemenata skupa – Presek skupova – Unija skupova – Razlika skupova – Operacije sa skupovima – Operacije u skupu prirodnih brojeva – Izrazi sa promenljivom

  Preview this course - (37 preview lessons)

 • Deljivost brojeva

  39 Lekcija in

  Deljivost, delioci i sadržaoci broja – Svojstva deljivosti – Deljivost dekadnim jedinicama – Deljivost sa 2, 4, 5 i 25 – Deljivost sa 3 i 9 – Deljivost sa 6, 12 i 15 – Prosti i složeni brojevi – Rastavljanje na činioce – Najveći zajednički delilac NZD – Najmanji zajednički sadržalac NZS

  Preview this course - (4 preview lessons)

 • Geometrijski objekti

  35 Lekcija in

  Tačka, prava, ravan – Poluprava, poluravan, duž – Izlomljena linija, oblast – Mnogougao – Kružnica i krug – Kružnica i prava – Međusobni položaj kružnica i krugova

  Preview this course - (3 preview lessons)

 • Ugao

  44 Lekcija in

  Pojam ugla – Kružni luk i tetiva – Upoređivanje uglova – Nadovezivanje uglova – Merenje uglova – Vrste uglova – Sabiranje i oduzimanje uglova – Uporedni i unakrsni uglovi – Uglovi na transverzali – Uglovi sa paralelnim kracima

  Preview this course - (5 preview lessons)

 • Razlomci

  59 Lekcija in

  Pojam razlomka – Proširivanje i skraćivanje razlomaka – mešoviti brojevi – Upoređivanje razlomaka – Brojevna poluprava – Sabiranje razlomaka – Oduzimanje razlomaka – Množenje razlomaka – Deljenje razlomaka – Izrazi sa razlomcima – Jednačine sa razlomcima – Nejednačine sa razlomcima

  Preview this course - (6 preview lessons)

 • Decimalni brojevi

  55 Lekcija in

  Decimalni zapis razlomka – Upoređivanje decimalnih brojeva – Sabiranje decimalnih brojeva – Oduzimanje decimalnih brojeva – Množenje decimalnih brojeva – Deljenje decimalnih brojeva – Izrazi sa decimalnim brojevima – Jednačine sa decimalnim brojevima – Nejednačine sa decimalnim brojevima – Približna vrednost broja.

  Preview this course - (5 preview lessons)

 • Razlomci i decimalni brojevi

  30 Lekcija in

  Izrazi sa razlomcima i decimalnim brojevima – Jednačine sa razlomcima i decimalnim brojevima – Nejednačine sa razlomcima i decimalnim brojevima – Aritmetička sredina – Razmera – Procenti – Procentni zapis razlomka i decimalnog broja

  Preview this course - (3 preview lessons)

 • Osna simetrija

  34 Lekcija in

  Osna simetrija – Osno simetrične figure – Simetrala duži – Simetrala ugla

  Preview this course - (4 preview lessons)

Scroll Up