Sadršaj samo za aktivne članove

Nejednačine sa razlomcima i decimalnim brojevima – Zadatak 2

Length: 9 minutes

Rešavanje komplikovane nejednačine sa razlomcima i decimalnim brojevima kroz dva primera. Nepoznata se nalazi u zagradi koja je u jednom primeru delilac, a u drugom činilac. Decimalne brojeve iz nejednačine pretvorićemo u razlomke. Zagrade sa promenljivom posmatraćemo kao delilac ili činilac i rešavanjem ovakve nejednačine dobiti jednostavnije nejednačine bez zagrada koje možemo lako rešiti. [trajanje videa 8:18]

Osna simetrija – Zadatak 2

Length: 9 minutes

Crtanje duži koja je simetrična datoj duži u odnosu na datu pravu koja predstavlja osu simetrije. U prvom primeru obradićemo ovaj problem kada se obe krajnje tačke duži nalaze sa iste strane ose simetrije, a u drugom primeru obradićemo problem kada su krajnje tačke duži na različitim stranama u odnosu na osu simetrije. [trajanje videa 6:27]

Scroll Up